MEK- WMS THƯƠNG MẠI

  • Giúp các doanh nghiệp theo dõi sản phẩm từ khi thu mua đến khi vận chuyển, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh như số lượng đơn vị cần, mức tồn kho tối ưu, thời điểm sắp xếp lại các mặt hàng và sản phẩm cần thanh lý hoặc loại bỏ. 
  • Doanh nghiệp sẽ biết mình có những sản phẩm nào, cùng với các chỉ số quan trọng như không gian kệ còn trống, số lượng đơn vị trong kho và vị trí lưu trữ chính xác của từng sản phẩm. 

 

Admin Meksmart